Pedagogisch project

totaal ontwikkelen en leren

We streven er naar ieder kind op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen te laten ontwikkelen en leren.

talenten stimuleren

We willen de talenten en aanleg die bij ieder kind
aanwezig zijn, (h)erkennen, stimuleren en vergroten.
Zo willen we bij ieder kind het beste naar boven halen.

zorgen voor ontwikkelingskansen

Elk kind is uniek.
Dit respecteren we en is het uitganspunt voor ons onderwijs.
Het team wil alle kinderen goed ondersteunen
en biedt elk kind de nodige kansen aan tot onderwijs.
Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen,
kiezen we voor differentiatie.

in open dialoog

We zijn een katholieke school voor alle kinderen.
We beleven universele waarden in het spoor van Jezus.
We willen kinderen helpen om om te gaan met zinvragen in hun eigen levensverhaal.
Geloof wordt nooit opgedrongen.

met velen sterk: de tandem 

visie - betrokken - verantwoordelijk - samenwerken communiceren - evalueren - vernieuwen - deskundigheid

 

Totaal ontwikkelen en leren
 

Bij het werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod gaat onze aandacht naar drie elementen: 

De harmonische ontwikkeling van het totale kind 

Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en eigenheid, het belangrijkste uitgangspunt. “Wat heeft het kind nodig?” is dan ook een cruciale vraag. Als leraren de noden van kinderen kennen, kunnen ze leerinhouden bepalen, geschikte didactische middelen en procedures selecteren en kiezen voor een aangepaste begeleidingsstijl met respect voor de eigenheid van het kind. Zo ontstaat onderwijs op maat: op maat van de groep én op maat van het individuele kind. 

We investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties die de kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de hen omringende wereld. Die competenties zitten verpakt in verschillende leergebieden, die concreet worden gemaakt binnen de verschillende leerplannen. Het kleuteronderwijs hanteert hierbij het ontwikkelingsplan als leidraad. 

Onze school streeft ernaar om een aanbod te verwezenlijken met volgende kenmerken: 

• we gaan ervan uit dat kinderen zin hebben in leren en leven  

• het is voldoende ambitieus en getuigt van het geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind 

• het stimuleert zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin en zet aan tot het maken van weloverwogen keuzes  

• het streeft samenwerking en communicatie na 

• we streven ernaar ieder kind op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen te laten ontwikkelen en leren. 

• het draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen die op een creatieve en positiefkritische manier kunnen participeren aan de hen omringende maatschappij. We streven voor dit alles naar een veilig schoolklimaat waar iedereen zich goed voelt. 

• Een samenhangend aanbod

• Onze school heeft de inspanningsverplichting om de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen, - voorgeschreven door de Vlaamse overheid- bij de leerlingen na te streven. Het is de taak van het team om de horizontale en verticale samenhang binnen de leerplannen te bewaken. Ze helpen ons om leerlijnen te realiseren, zowel op het niveau van de groep, als op het niveau van de individuele kinderen. De integratie in de persoon 

• Een leraar moet ernaar streven om naast kennis, ook vaardigheden en attitudes bij te brengen, die ervoor zorgen dat het kind zich verder zelfstandig kan ontplooien in de dagelijkse maatschappij. 

 

Talenten stimuleren
 

Een open en ontmoetende lerarenstijl is een noodzakelijk vertrekpunt bij onze aanpak.  

• Open betekent dat leraren en personeel zonder vooroordelen naar kinderen kijken en dat we respect opbrengen voor de diversiteit onder de kinderen.  

• Ontmoeten houdt in dat ons leren wordt gekenmerkt door dialoog en communicatie tussen kinderen onderling, tussen leraren/personeel en kinderen en tussen de school en de ons omringende wereld. 

• Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is voor ons een voorwaarde om tot goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel school- en klasklimaat:  het doel is dat elk kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. 

• als school investeren we in de kwaliteit van interpersoonlijke relaties. We stellen vertrouwen, respect en zorg voor elkaar voorop. 

• zo groeit onze school uit tot een gemeenschap waar verscheidenheid als een rijkdom wordt gezien en waarin we voor ieder kind gelijke onderwijskansen nastreven. We bieden kinderen veiligheid en houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan vallen en opstaan, aan lukken en mislukken. Wij respecteren het ontwikkeltempo én geloven in de ontwikkelkracht van ieder uniek kind met zijn eigen talenten en werkpunten. Actief werk maken van interactie en communicatie komen zowel het ‘samen leven’ als ook het ‘samen leren’ ten goede. Het aanbieden van ervaringsgericht onderwijs zorgt voor een sterke (intrinsieke) motivatie van de kinderen bij het leren. Dit bereiken we o.a. door de werkelijkheid op te zoeken buiten de klas en via allerlei media de klas binnen te brengen. We willen de talenten en aanleg die bij ieder kind aanwezig zijn, (h)erkennen, stimuleren en vergroten. Zo willen we bij ieder kind het beste naar boven halen. Wij streven op onze school naar een onderwijsleeromgeving die uitnodigt tot reflectie op het leren. Actief leren bereiken we door kinderen te begeleiden in het zoeken naar antwoorden. Als leraar coachen we de kinderen. Daardoor worden kinderen onderzoeksvaardig en ontwikkelen ze leerstrategieën. We brengen de vorderingen van elk kind systematisch in kaart, beoordelen die en communiceren die met het kind en zijn ouders. 

• Wij maken werk van professionalisering bij de verdere ontwikkeling van onze pedagogische kennis en didactische expertise. Door als team samen te werken benutten we onze 'teamkracht' en kunnen we de uiteenlopende competenties van collega's complementair inzetten. 

• We zijn er ons van bewust dat kinderen zich spiegelen aan ons (voorleef)gedrag als leraar. We willen dat kinderen zich door onze aanpak goed voelen bij ons op school. 

 

Zorgen voor ontwikkelingskansen
 

We willen het zorgbeleid op onze school kwaliteitsvol realiseren door te werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg. 

 

Omgaan met verschillen tussen de kinderen

 

Met ons schoolteam stippelen we een zorgbeleid uit waarbij we werken aan een krachtige leeromgeving in een veilig en positief leerklimaat. In dergelijke omgeving ontdekken we de verschillen tussen de kinderen. Elk kind is uniek. Dit respecteren we en is het uitgangspunt voor ons onderwijs.

Ons onderwijs is werkelijkheidsnabij en gericht op betekenisvol leren. Er is een rijke ondersteuning en interactie tussen de leraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Leren is een groepsgebeuren, waarbinnen we -via interactie- de diversiteit aan talenten bij kinderen en begeleiders kansen geven. Als dialoogschool streven we naar een optimale begeleiding door blijvend geloof in de groeikracht van elk kind. Het kind breed evalueren geeft ons de kans om doelgericht de ontwikkeling van elk kind op te bouwen. 

 

Gelijke onderwijskansen creëren voor alle kinderen

 

Het schoolteam schat de mogelijke impact van de contextkenmerken van leerlingen op hun leren en ontwikkeling in. Het team wil alle kinderen goed ondersteunen en biedt elk kind de nodige kansen aan tot onderwijs en legt de band met hun thuismilieu.
Het schoolteam focust daarbij niet alleen op een individuele leerling, maar richt zich met acties tot de leerlingengroep en tracht zo onderwijskansen te vergroten. Samenwerking en overleg intern en extern zijn cruciaal om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren. We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor ouders voelen dat ze met hun vragen of problemen steeds bij iemand terecht kunnen. 

 

Aanpak afstemmen op onderwijsbehoeften van alle kinderen

 

Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, kiezen we voor differentiatie. 

Door te differentiëren brengen we het onderwijsaanbod in de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen. Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs is werken aan brede basiszorg in elke klasgroep. Voor sommige leerlingen is die brede basiszorg niet voldoende. Door persoonsgebonden kenmerken hebben deze leerlingen specifieke onderwijsbehoeften. In samenspraak met het zorgteam en/of het CLB en andere externen, zal het team remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren. Om zo te komen tot een individueel handelingsplan. Voor leerlingen met een beperking voorzien we redelijke aanpassingen. Het multidisciplinair team weegt af welke redelijke aanpassingen haalbaar zijn. Als het zorgaanbod van de school en externe ondersteuning geen antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling, dan is een overstap naar een school op maat zinvol. 

 

We zijn een school in open dialoog
 

Het is ons doel om pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. 

We zijn een KATHOLIEKE school 

De bakens van onze katholieke school zijn uniciteit (elk kind is uniek) en verbondenheid. Dat wil zeggen dat we als leraar kinderen opvoeden met respect voor hun eigenheid, maar tegelijk toch ook gericht op het verantwoordelijk samenleven met ander. 

In alle leergebieden laten we kansen niet onbenut om de christelijke inspiratie te verwoorden en te 

beleven. Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in het spoor van Jezus. Anderzijds is er de doorwerking van de identiteit in de levensbeschouwelijke en religieuze vorming (‘de Godsdienstles’). 

-Dit is een engagement waar elke leerkracht op onze school werk van maakt.
-Dit wil zeggen dat we in de les kinderen, van peuter tot 6de leerjaar, laten kennis maken met christelijk geloven. 

-We willen kinderen helpen om te gaan met zinvragen in hun eigen levensverhaal. 

Geloof wordt nooit opgedrongen. We laten ruimte voor vragen én twijfels. 

Vanuit onze zorg voor zingeving beleven we, (onder meer via de 'pastoraal op school en in de klas’): de persoonlijke leefwereld van het kind/de onderwijsverstrekker, wat er in de klas en op de school gebeurt, de actuele wereld en het kerkelijk - liturgisch jaar. De deelname aan deze momenten is verplicht voor alle kinderen. 

We zijn een katholieke DIALOOGSCHOOL 

Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen. 

Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten. We gaan de verrijking aan door de dialoog met andere levensvisies. 

Als dialoogschool plaatsen we ons binnen de christelijke geloofstraditie, maar we sluiten er ons niet in op. De christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar andere overtuigingen wordt gekeken. Ook van hen verwachten we respect voor onze eigen katholieke geloofstraditie. 

 

Met velen sterk: De Tandem
 

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording. Om dit te realiseren hebben we nood aan een goede organisatie: deze biedt ons structuur. Om deze gestructureerde organisatie van onze school -als pedagogische gemeenschap- concreet vorm te geven, investeren we als school in ons beleidsvoerend vermogen. Dit alles opdat het leren van elke leerling en het welbevinden van ieder personeelslid zou bevorderd worden. 

1.Onze school laat zich voor de eigen werking inspireren door een duidelijke visie haar opdracht en werkt van daaruit doelgericht. 

We gaan blijvend op zoek om ons pedagogisch project te actualiseren. 

2.Onze school streeft naar een hoge betrokkenheid op verschillende niveaus.
Het schoolbestuur heeft de taak om als eindverantwoordelijke voor de organisatie van de school 

de dialoog tussen alle betrokken te organiseren. 

De directie neemt de dagelijkse leiding van de school op zich vanuit een persoonlijke betrokkenheid op het pedagogisch project en vanuit een sterke bezieling. 

Leiderschap is echter gedeeld leiderschap. Zo kunnen teamleden mee participeren in het beleid van de school. 

Ook kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Als schoolteam gaan we op zoek naar kansen om hen te laten meedenken, meepraten, meedoen. 

Ook ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een positief schoolklimaat. Via een vlotte en open communicatie worden ouders betrokken bij de school. 

3. Onze school bepaalt zorgvuldig de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeelsleden. 

Binnen onze school heeft iedereen een duidelijk overzicht van zijn/haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Door samenspraak en overleg wordt elkeen -zoveel als mogelijk- betrokken bij de verdeling van die verantwoordelijkheden. 

Het schoolbestuur en de schoolleiding leggen samen met het personeelslid diens taken vast in een functiebeschrijving. Zo maakt onze school werk van een gericht personeelsbeleid. 

Van leerkrachten op onze school wordt verwacht dat ze zich verder willen professionaliseren om leerlingen te helpen groeien in elk domein. De schoolleiding engageert zich om te voorzien in (aanvangs-)begeleiding en (loopbaan)ondersteuning. 

4. Op onze school is er de kans en de wil om samen te werken. 

4.1 Een schoolteam met teamkracht.
We streven ernaar om onze school te laten evolueren tot een gemeenschap waar een positief klimaat heerst. Waar we als team elkaars talenten stimuleren en waarderen. Als team willen we -voor zover dit mogelijk is- de veelzijdigheid aan talenten, deskundigheid en vaardigheden binnen de groep complementair inzetten. 

Op onze school maken we ook werk van planning (digitaal platform, prioriteitenplan, nascholingsplan...) 

4.2 Samenwerking met ouders. 

Op onze school maken we, via open communicatie, werk van ouderbetrokkenheid. Zowel informeel als formeel.
Met ouders bespreken we hoe ze het leren, de leerkansen, de leerontwikkelingen en het welbevinden tijdens de schoolloopbaan van hun kind kunnen ondersteunen, stimuleren en optimaliseren. 

4.3 Verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap.
Als katholieke basisschool zijn we verbonden met en staan we open voor een ontmoeting met de plaatselijke (geloofs)gemeenschap. Van tijd tot tijd (be)leven we concreet mee, en engageren ons in initiatieven en door solidariteit. 

4.4 Samenwerking met andere onderwijsondersteuners. 

Als schoolteam kunnen we veel, maar niet alles. Het is niet mogelijk om op alle terreinen even deskundig te zijn. Waar nodig roepen we extra advies, expertise en deskundigheid in of verwijzen door. 

5. Onze school is in staat om met haar omgeving te communiceren en heeft een hoog responsief vermogen. 

Onze school wil geen eiland zijn. Als dialoogschool toetsen we ons schooleigen opvoedingsproject aan de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opvattingen. We willen voeling houden met wat volgens wetenschappelijk onderzoek echt werkt in onderwijs. Waar nodig en wenselijk doen we aanpassingen en evolueren zo mee. 

Als school maken we verantwoorde keuzes wanneer onze eigen uitgangspunten in het gedrang komen. 

6. Onze school heeft de capaciteit/het vermogen om over haar werking te reflecteren. Zo gaan we de uitdaging aan om onze werking bij te sturen en ons aanbod verder te verrijken. 

Zowel individueel als in teamverband doen we aan zelfonderzoek. Wanneer blijkt dat uit die reflectie bijsturingen noodzakelijk zijn, engageren we ons daartoe. We bespreken wat we aanpakken en wat we niet aanpakken, of als goed evalueren. Dit proberen we weer te geven in ons prioriteitenplan.
Zelfevaluatie heeft als doel om de kracht van onze school op het spoor te komen zodat dit het leren en het leven van de kinderen ten goede zou komen. 

7. Onze school besteedt de nodige zorg aan haar proces van vernieuwen (innovatief vermogen). Ons team kiest zorgvuldig zijn vernieuwingsprioriteiten en streeft ernaar dat die door alle betrokkenen gedragen worden. 

Qua uitvoeringstempo houden we bij vernieuwingen rekening met de complexiteit van het proces van verandering en met de haalbaarheid. 

8. Onze school maakt werk van de professionalisering van haar team.
Om de deskundigheid van ons schoolteam te bevorderen creëren we kansen om te leren van elkaar. 

Om onze schoolinterne expertise te verruimen is een inbreng van buitenaf soms noodzakelijk. Onze school doet daarvoor o.a. een beroep op de net-eigen pedagogische begeleiding en op het aanbod van nascholingscentra. 

9. Wat onze school organisatorisch/beleidsmatig ook onderneemt, finaal moet dit een méérwaarde betekenen voor de vorming en het leren van onze kinderen, en dit in de brede zin.